Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Zawartość stron

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
 UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE
 
W TERMINIE od 18.01.2021 r. do 12.02.2021 r.
 
BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW
O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 
Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.
W przypadku wykorzystania środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony,

a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS
 
Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety wskazane przez Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii, dotyczące wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w roku 2021, do składania wniosków.

 

Przyznawanie środków z KFS odbędzie się na zasadach zgodnie z rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 117 ze zmianami) oraz informacjami zawartymi poniżej.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu radom.praca.gov.pl.

 
 
Priorytety Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wydatkowania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021:
 
 

Priorytet 1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Dofinansowanie formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzanie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników (wzór oświadczenia do pobrania jako załącznik do wniosku);

Priorytet 2) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
W ramach niniejszego priorytetu ze wsparcia na kształcenia ustawiczne mogą skorzystać osoby pracujące z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID tj. osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp. (wzór oświadczenia do pobrania jako załącznik do wniosku);

Priorytet 3) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu podstawę identyfikacji zawodów deficytowych stanowi: barometr zawodów 2021 rok powiat radomski i miasto Radom. Informacje o zawodach deficytowych dostępne są na stronie radom.praca.gov.pl w zakładce barometr zawodów.

Priorytet 4) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie kształcenia ustawicznego osób które na dzień złożenia wniosku są powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, i jak pracowników). 

Priorytet 5) Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku podjął pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (wzór oświadczenia do pobrania jako załącznik).
 
Priorytet 6) Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narządzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
Wnioskodawca powinien udowodnić, ze w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie, systemy a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. (oświadczenie do pobrania jako załącznik). 

Priorytet 7) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
W ramach tego priorytetu ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły na jakimkolwiek poziomie lub nie maja świadectwa dojrzałości (oświadczenie do pobrania jako załącznik)
 
Priorytet 8) Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
W ramach tego priorytetu środki z KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego.

 

REGULAMIN
przyznawania pracownikom i pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu

 
Podstawy prawne: 

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352
  z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
§ 1.
Ilekroć jest mowa o: 
 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.
 2. KFS – należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.
 1. Wniosku – oznacza to wniosek pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z KFS.
 1. Dyrektorze Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, działającego z upoważnienia Starosty.
 2. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Radomskiego.
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.zm.).
 4. Rozporządzeniu –  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (tj. Dz. U. z 2018 poz.117).
 5. Pracodawcy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
 6. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o prace, stosunku służbowego oraz świadczenie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.    
 7. Zatrudnieniu - oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
 8. Mikroprzedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczały równowartości  w złotych 2 mln euro – zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019r. poz. 1292 z późn. zm.).
 9. Przeciętnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu podpisania umowy o finansowanie działań w ramach KFS, przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski",  na  podstawie  art.  20  pkt  2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1270 z późn. zm.).
 10. Organizatorze kształcenia lub instytucji szkoleniowej – należy przez to rozumieć instytucję  lub uczelnię, której pracodawca zleci lub powierzy przeprowadzenie kursu, egzaminu lub kształcenia w formie studiów podyplomowych.
 11. Kursie – należy przez to rozumieć rodzaj pozaszkolnego szkolenia, mającego na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy – zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu.
 12. Pomocy de minimis – w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w okresie 3 lat podatkowych (lata obrotowe stosowane przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim), która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 EUR, w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 EUR oraz w stosunku do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych 15 000 EUR. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy.
 
§2.
 1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 2. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
 3. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:
  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
§ 3.
 1. Wnioski należy składać wyłącznie w terminie ogłoszonego naboru.
 2. Kompletne wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę.
 4. Przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, dlatego też odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.
 5. Środki z KFS mogą być przyznane tylko na szkolenia przeprowadzane przez zewnętrzny ośrodek szkoleniowy. Nie jest możliwe zawieranie umów o sfinansowanie ze środków KFS kształcenia, które pracodawcy zamierzają samodzielnie realizować dla własnych pracowników.
 6.  Wybór instytucji szkoleniowej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do dyspozycji pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
 7.  Urząd będzie finansować kształcenie ustawiczne, którego cena nie będzie odbiegać od cen rynkowych. Zawyżona cena kształcenia ustawicznego może być podstawą do nieuwzględnienia wniosku pracodawcy.
§ 4.
 1. Pracodawca chcący ubiegać się o środki na finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS powinien spełniać, co najmniej jeden z priorytetów wyznaczonych na dany rok przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (aktualne priorytety dostępne na stronie w/w Ministerstwa oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
 2. Zgodnie z art. 69a i b ustawy  o promocji (…), na wniosek pracodawcy, starosta może przyznać środki z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:
  1. 80% kosztów, ale nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  2. 100% kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzonego w danym roku na jednego uczestnika;
  3. przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy, uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:
  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 k i 2 m ustawy o promocji (…);
  8. przy rozpatrywaniu wniosków kolejność wpływu wniosku nie ma znaczenia;
  9. za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
 4.  W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, Starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 5.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) nie poprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) nie dołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
 1. Wnioski oceniane są na karcie oceny wniosku według wzoru PUP w Radomiu dostępnej na stronie internetowej radom.praca.gov.pl w zakładce KFS – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
§ 5.
 1. Pracodawca zainteresowany kształceniem ustawicznym pracowników/pracodawców składa kompletny wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców wraz ze wszystkimi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w kancelarii pok. 114 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (wniosek do pobrania w siedzibie PUP w Radomiu pok. 227, 228,229 lub na stronie internetowej radom.praca.gov.pl w zakładce KFS).
 2. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek oraz załączniki do wniosku powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
                                                                          
§ 6.
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Pracodawca zostanie zaproszony do zawarcia umowy o sfinansowanie działań w ramach KFS zawierającej prawa i obowiązki stron oraz sposób rozliczenia środków finansowych z KFS – załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a i b ust. 1 i 2 ustawy o promocji (…).
 3. Pracodawca najpóźniej do dnia zawarcia umowy o sfinansowanie działań w ramach KFS, zobowiązany jest do zawarcia umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w której zostaną zawarte prawa i obowiązki stron dotyczące kształcenia ustawicznego.
 4. Pracodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia działań zawartych we wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zobowiązany jest do rozliczenia się z PUP z wykorzystania środków finansowych KFS (szczegóły umowa).
                                                                                  
§ 7.
Urząd dokona wpłaty wnioskowanej kwoty środków z KFS na rachunek bankowy pracodawcy
w terminie określonym w zawartej umowie.      
                                                                                 
§ 8.
W przypadku nie wykorzystania środków finansowych KFS lub wykorzystania niezgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz zawartą umową pracodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej kwoty wraz z odsetkami zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania pomocy de minimis.
§ 9.
 1. Jeżeli nabywana w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy usługa:
 1. stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (zgodnie z definicją zawartą w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia),
 2. jest w całości lub w wysokości, co najmniej 70% finansowana ze środków publicznych (przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.), przepis § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701), wówczas do tej usługi ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług.
 1. Z uwagi na różnorodność egzaminów, a także różnorodność podstaw prawnych oraz trybu ich przeprowadzania, jak również charakteru opłat oraz podstaw prawnych ich pobierania, nie jest możliwe jednoznaczne określenie kwestii sposobu opodatkowania egzaminów. W przypadku, gdy egzamin stanowiłyby integralną część usługi szkoleniowej, wówczas mogłyby korzystać ze zwolnienia, o ile jest ono przewidziane dla tej usługi szkoleniowej.
 2. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
§ 10.
 1. Urząd może przeprowadzić kontrolę u pracodawcy oraz w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy w trakcie jego trwania w zakresie przestrzegania postanowień umowy i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień objętych zakresem kontroli.
 2. Pracodawca nie może odmówić poddania się kontroli prawidłowości wykonywania umowy.
 3. Do kontroli przeprowadzonej przez Urząd stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ustawy o promocji(…).
 
§ 11.
Urząd ma prawo wypowiedzieć natychmiastowo zawartą umowę i żądać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z PUP zwrotu przyznanego z KFS dofinansowania przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i/lub pracownika wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia uzyskania środków w przypadku:
 1. niewykorzystania lub wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. złożenia we wniosku niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji,
 3. nieukończenia kształcenia ustawicznego przez Pracodawcę lub Pracownika,
 4. rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę z Pracownikiem w trakcie trwania kształcenia ustawicznego,
 5. nie poddania się kontroli,
 6. zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie trwania kształcenia ustawicznego,
 7. wystąpienia różnicy miedzy kwotą środków otrzymanych, a kwotą środków wydatkowanych na kształcenie ustawiczne,
 8. naruszenia innych warunków umowy.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie unormowanych w niniejszym  Regulaminie mają zastosowanie przepisy wymienione na wstępie  Regulaminu, oraz inne obowiązujące w zakresie objętym przedmiotem Regulaminu, w tym w sprawach z zakresu umów o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego lub inne w tym zakresie.

Załączniki
Wniosek przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawców w roku 2021.pdf (pdf, 1370 KB)
Wniosek przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawców w roku 2021.doc (doc, 1480 KB)
Oświadczenie do priorytetu nr 1 rok 2021.docx (docx, 12 KB)
Oświadczenie do priorytetu nr 2 rok 2021.docx (docx, 12 KB)
Oświadczenie do priorytetu nr 5 rok 2021.doc (doc, 28 KB)
Oświadczenie do priorytetu nr 6 rok 2021.docx (docx, 13 KB)
Oświadczenie do priorytetu nr 7 rok 2021.doc (doc, 27 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę