Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Zawartość stron

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1243, z późn.zm.), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
 • Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu: http://bip.pupradom.pl/,
 • udostępniona w serwisie internetowym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu: http://radom.praca.gov.pl/,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu:
 
Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. poz. 1191 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
Zasady odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radomiu.
 
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
 
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu,
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej (parter siedziby) Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu,
  ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.pl,
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
 
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, po rozpatrzeniu wniosku:
 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu o przyjęciu oferty.
 
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Urząd:
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu o przyjęciu oferty.
 
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 
Opłaty

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.
 
Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
 

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnianej w BIP


Udostępnianie informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu oraz w serwisie internetowym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu - http://radom.praca.gov.pl w Radomiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).
 
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
 
 Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej (parter siedziby) Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.pl,
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
 
Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Od decyzji wydanej przez Dyrektora PUP o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku bezczynności Urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
  w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom, e-mail: sekretariat@pupradom.pl, tel.: 48 384-20-80, 48 386-70-44.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@comp-net.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku
  o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym
  na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia,
  zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
  celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
  przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 
Załączniki
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf (pdf, 218 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę