FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Nagłówek

FAQ

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Bezrobotny, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

 • wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • informację o organizatorze studiów podyplomowych, ich nazwie, terminie realizacji i koszcie,
 • uzasadnienie wskazujące na celowość podjęcia studiów podyplomowych.

UWAGA: z Funduszu Pracy nie ma możliwości zwrotu już opłaconych kosztów studiów podyplomowych.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby:

 1. można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy; plan szkoleń dostępny jest na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu pracy.
 2. można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
 3. można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (pomocnym źródłem informacji o ofertach szkoleń jest baza danych na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris);
 4. można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia:
  1. stanowi on gwarancję sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia oraz dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, rozwiązanie to umożliwia bezrobotnemu samodzielne wybranie sobie szkolenia, które pozwoli mu na zdobycie umiejętności umożliwiających mu wyjście z bezrobocia,
  2. przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 5. można zgłosić chęć udziału lub otrzymać z urzędu pracy propozycję udziału w szkoleniu organizowanym w oparciu o trójstronne umowy szkoleniowe, które są zawierane przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu, a w zamian za to w programie szkolenia ujęte są w szczególności umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Rejestr Instytucji Szkoleniowych.

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, aby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium
 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie nauki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy
 • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie umożliwiające obliczenie kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

Co zrobić, aby dostać pożyczkę szkoleniową?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Pożyczka szkoleniowa.

Czy do okresu uprawniającego do emerytury zalicza się stypendia szkoleniowe i stypendia z tytułu przygotowania zawodowego?

Okresy pobierania stypendium, przyznanego w związku z odbytym szkoleniem, stażem lub przygotowaniem zawodowym wlicza się do okresu wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresu pobierania stypendium nie wlicza się do:
 • okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalenia wysokości i długości pobierania zasiłku,
 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego,
 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego na okres co najmniej 6 miesięcy w tracie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu jeżeli został przeprowadzony. Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W umowach ujęte są w szczególności umiejętności i kwalifikacje wymagane od kandydatów do pracy, które są uwzględniane w programie szkolenia finansowanego przez powiatowy urząd pracy z Funduszu Pracy.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych to pokrycie przez starostę z Funduszu Pracy do 100% kosztów studiów podyplomowych (jednakże nie więcej niż do wysokości 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia). Opłata za studia podyplomowe przekazywana jest organizatorowi tych studiów.

Za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych zgodnie z ich programem osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania studiów podyplomowych podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji z Funduszu Pracy nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Decyzję o sfinansowaniu kosztów egzaminów i licencji podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Jak długo może trwać przygotowanie zawodowe dorosłych?

Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy powinien być realizowany w wymiarze do 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie, nie dłużej niż 24 miesięcy.

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest wypłacane przez okres 12 miesięcy, a jeśli osoba zainteresowana złoży wniosek, wypłata stypendium może zostać przedłużona do dnia ukończenia nauki zgodnie z programem (decyzja o przedłużeniu wypłaty stypendium należy do starosty).

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:
 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy podać:
 1. dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczba osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat
 3. i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji;  całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.
UWAGA: Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski pracodawców o dofinansowanie kształcenie ustawicznego są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy.

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może się ubiegać o pożyczkę szkoleniową?

Z pożyczki szkoleniowej może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może skorzystać z finansowania kosztów egzaminów i licencji?

Z finansowania kosztów egzaminów i licencji może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

UWAGA: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu  otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/powiatowego urzędu pracy.

W umowie określa się:
 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Pożyczka szkoleniowa

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Pożyczka szkoleniowa.

Przygotowanie zawodowe dorosłych dla bezrobotnych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest formą aktywizacji przeznaczoną do realizacji przede wszystkim u pracodawcy, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.  Kończy się egzaminem.

Na naukę umiejętności praktycznych u pracodawcy przeznacza się co najmniej 80% czasu, 20% czasu to nauka teorii, która może odbywać się u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w dwóch formach:
 • krótszej - przyuczenie do pracy dorosłych, które umożliwia zdobycie umiejętności lub wybranych kwalifikacji zawodowych i kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez powiatowy urząd pracy.
 • dłuższej - praktyczna nauka zawodu dorosłych, która umożliwia uzyskanie zawodu i kończy się egzaminem przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną w systemie oświaty lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje izb rzemieślniczych.
Uczestnictwo w przygotowaniu zawodowym dorosłych umożliwia zdobycie nowego zawodu, pojedynczych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności zawodowych.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może być przyznane bezrobotnemu pozostającemu w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, który spełnia łącznie kryteria:
 1. nie posiada kwalifikacji zawodowych,
 2. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę:
  1. w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, publicznej lub niepublicznej   o uprawnieniach szkoły publicznej albo
  2. w szkole wyższej na studiach niestacjonarnych;
 3. dysponuje dochodem na osobę w rodzinie w wysokości uprawniającej do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.
Stypendium jest wypłacane w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję o przyznaniu stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej finansowanej przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

W jaki sposób można ubiegać się o podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej?

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek zawierający:
 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;
 • wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;
 • wskazanie liczby uczestników szkolenia.
Wniosek zawierać może także wskazanie preferowanego realizatora szkolenia, terminu i miejsca realizacji. Do wniosku pracodawca dołącza:
 • zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony;
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę