Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu


Projekty realizowane w PUP RadomPowiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekt:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)"
współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Kwota dofinansowanie projektu z UE: 12 071 018,75 PLN

W pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą osoby bezrobotne należące do niżej wymienionych kategorii:

  • Osoby posiadające orzeczenie o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  • Osoby DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
  • Osoby w wieku POWYŻEJ 50 LAT

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 

  • Pośrednictwo Pracy i/lub Poradnictwo Zawodowe
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
  • Staż
  • Szkolenia
  • Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy.


Więcej informacji nt. realizowanych projektów w siedzibie PUP w Radomiu pok. 114, 206
Tel.: 48 385 51 51
lub 48 363 99 57 wew. 206

 


Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)" realizowany w ramach RPO WM 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę